Privacy Verklaring

Stichting Litserborg, hierna genoemd als zijnde ‘wij’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.litserborg.nl, Litserstraat2, 5275 BV Den Dungen.

Als Functionaris Gegevensbescherming is Marcel Rus aan te spreken. Hij is in deze rol te bereiken via secretaris@litserborg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken Uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

 • Als U ons een vraag stelt via de e-mail
 • Bij ons een reservering plaatst voor een evenement of het restaurant
 • Een klacht in heeft gediend
 • U zich in zet als vrijwilliger of belangstellende
 • U zich opgeeft voor het Film Nieuws.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij maximaal verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN Rekeningnummer (optioneel)

Tijdens evenementen georganiseerd door ons kunnen foto’s genomen of video’s van U worden gemaakt ter verslaglegging en/of promotie van het evenement. Mocht U daar bezwaar tegen hebben, neem dan contact op via secretaris@litserborg.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van Uw vraag of Uw reservering,

– Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief voor Films of andere informatie;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is .

We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in principe de bewaartermijn zolang U belangstellend of vrijwilliger bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen of verkopen Uw gegevens niet aan onafhankelijke derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij werken samen met partners zoals de Bibliotheek en clubs en verenigingen die bij ons zalen huren. Bij specifieke vragen over de dienstverlening door deze derden, sturen wij Uw vraag en contactgegevens door aan deze partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door ons en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij in een computerbestand beschikken, naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@litserborg.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@litserborg.nl.

Den Dungen, 7 augustus 2020